Abhishek

 
Bhimashankar,Bhimashankar temple, Bhimashankar Jyotirlinga
Garbha Griha Abhishek
Bhimashankar,Bhimashankar temple, Bhimashankar Jyotirlinga
One Time Abhishek
Bhimashankar,Bhimashankar temple, Bhimashankar Jyotirlinga
Yearly Abhishek
Bhimashankar,Bhimashankar temple, Bhimashankar Jyotirlinga
Mahashivratri Abhishek
Bhimashankar,Bhimashankar temple, Bhimashankar Jyotirlinga
Kartik Pornima Abhishek
Bhimashankar,Bhimashankar temple, Bhimashankar Jyotirlinga
Shrawan Mass Abhishek


पूजेचे प्रकार पूजा-विधी मंत्र रक्कम/पूजा
(INR)
Pooja पूजा / Pooja ( पंचोपचार पूजा ) आवाहन ,आसन पाद्य ,अर्घ्य ,स्नान इ. चे मंत्र , आरती ₹ 151 /-
Abhishek अभिषेक / Abhishek ( पंचोपचार पूजा + जलाभिषेक ) पुरुष सुक्त (आवाहन ,आसन पाद्य ,अर्घ्य ,स्नान)इ चे मंत्र , आरती ₹ 351 /-
Rudra Abhishek रुद्राभिषेक / Rudra Abhishek ( पंचोपचारपूजा + एक रुद्र पाठ ) नमक – चमक रुद्राभिषेक ( आवाहन ,आसन पाद्य ,अर्घ्य ,स्नान ) इ चे मंत्र , आरती ₹ 551 /-
Panchamrutsnan Rudra Abhishek पंचामृतस्नान रुद्राभिषेक / Panchamrutsnan Rudra Abhishek ( पंचोपचारपूजा + एक रुद्र पाठ ) मक – चमक रुद्राभिषेक ,पंचामृत मंत्र (आवाहन ,आसन पाद्य ,अर्घ्य ,स्नान ) इ चे मंत्र , आरती ₹ 1100 /-
Ekadash Rudra Abhishek एकादश रुद्राभिषेक / Ekadash Rudra Abhishek ( पंचामृतपूजा + 11 रुद्र पाठ + नेवेद्या ) 11 नमक – चमक रुद्राभिषेक , पंचामृत मंत्र (आवाहन ,आसन पाद्य ,अर्घ्य ,स्नान ) इ चे मंत्र, आरती ₹ 2100 /-
MahaPooja महापूजा / MahaPooja ( षोडोशोपचार पूजा + पंचामृत पूजा + 11 रुद्र पाठ ) पुरुष सुक्त १६ मंत्र षोडोशोपचार पूजा 11 रुद्र पाठ नमक -चमक रुद्राभिषेक आरती , मंत्र पुष्पांजली . ₹ 3100 /-
Laghu Rudra लघुरुद्र / Laghu Rudra ( 121 रुद्र पाठ + षोडोशोपचार पूजा पंचामृत पूजा + नेवेद्या ) 121 रुद्र पाठ नमक – चमक,(११ब्राह्मण) पुरुष सुक्त १६ मंत्र षोडोशोपचार पूजा आरती , मंत्रपुष्पांजली मंत्र ₹ 5100 /-